REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „jak według ciebie powinien wyglądać idealny związek, by nuda nigdy w nim nie zagościła?” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest autorka bloga matczysko.pl Sylwia Kamińska, z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach 44-238, Ligonia 11A/3.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem internetu. Swoje odpowiedzi uczestnik wysyła na adres: kontakt.matczysko@gmail.com, konkurs jest anonimowy. Trwa od dnia 11.09.2017 r. do 30.09.2017 r. do godziny 23:59.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
  • jest pełnoletnia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest Fanem profilu matczysko na portalu Facebook
  • wykona zadanie konkursowe i prześle swoją odpowiedź na adres email: kontakt.matczysko@gmail.com
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 3. Przez Fana rozumie się osobę, która polubiła profil matczysko  – kliknęła „Lubię to” .
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 2. Udział w konkursie można wziąć poprzez wysłanie odpowiedzi email na kontakt.matczysko@gmail.com wraz ze swoim imieniem oraz polubić profil matczysko na Facebooku’u
 3. Nagrodą w konkursie jest:
  • słój życzeń „pozytywne myśli”, o wartości 99,99 – duży słój, wypełnienie: fioletowe piórka, granatowa kokarda, błękitne karteczki już spersonalizowane.
 4. Zwycięzca zostanie wybrany poprzez jednoosobowe jury, osoba decydująca to Sylwia Kamińska, właścicielka bloga matczysko.pl i ogłoszony pod postem „Jak zabić nudę w związku” dnia 02.10.2017 r. po godzinie 15:00.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien napisać wiadomość prywatną na adres: kontakt.matczysko@gmail.com w terminie 3 dni od dnia pojawienia się aktualizacji wpisu „Jak zabić nudę w związku”, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
REKLAMACJE
 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. Konkurs przeprowadzony jest na terenie Polski, nagroda może być wysłana tylko na terenie Polski.
 6. Nagrodę nie można w żaden sposób zamienić na wartość pieniężną.